Evaluering på Skelbæk Friskole

Lovgivning omkring evaluering på friskoler:
Friskoleloven § 1b
• stk. 1: ”skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen”
• stk. 2: ”som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte”
• stk. 3: ”skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”
Formål med evaluering:
På Skelbæk Friskole vil der foregå en løbende evaluering, hvor der er fokus på såvel elevernes faglige som sociale kompetencer. Formålet er, at eleverne får indsigt i, om deres egne læringsmål er indfriede og at give lærerene en vurdering af, om målet med undervisningen er opnået. Derudover er formålet, at støtte samarbejdet mellem lærere og elever om fremadrettet målfastsættelse samt proces- og resultatvurdering. Evalueringen skal også medvirke til, at sikre dokumentation for aktiviteter og resultater til brug for udarbejdelse af elevplaner. Evaluering foregår på elev-, forældre- og lærerniveau.

Mål med evaluering:
Vi vil sikre på Skelbæk Friskole, at den enkelte elev styrkes og får det bedst mulige udbytte af deres skolegang, såvel på det faglige, sociale og personlige plan.
Målet er derfor, at sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater og sammenhæng mellem klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læringsmål i elevplanen. Ydermere skal evaluering bruges som et redskab til at understøtte dialogen mellem forældre og skole af, hvordan forældrene bedst kan støtte og hjælpe deres barn hjemme.

Evaluering på elevniveau:
Da Skelbæk Friskole er en nystartet skole, har der ikke været foretaget systematisk test på alle årgange. I foråret 2014 er alle elever testet i dansk ved hjælp af OS og SL. På baggrund af disse resultater er der i skoleåret 2014/2015 ekstra fokus på stavning i mellemtrinnet
Der vil fremadrettet gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i alle klasser. Samtalen anses dog altid som at være et væsentlig og vigtigt element, såvel i de enkelte lektioner som efter specifikke undervisningsforløb. Ved aflevering af større skriftelige opgaver, tilbageleveres disse med en orientering til eleven.

På Skelbæk Friskole gennemføres løbende test i alle fag, dog systematisk i dansk og matematik efter følgende plan:

Mat-testen på alle klassetrin fra 1.-9. kl. Læsetest på alle klassetrin fra 1. -9. kl, herunder OS64, OS 120, SL60, SL40, læs5, TL1, TL2, TL3. Stavtest ST på alle klassetrin fra 1. -9. kl.

Efterår og forår holdes der læsekonference med dansklærerne, hvor resultaterne af prøverne gennemgås og hvor der aftales handleplaner for de elever som har særlige vanskeligheder.

Klassens sociale liv:
VI prioriterer klassens sociale liv og kaptital højt på skolen. Elever og lærere opstiller i samarbejde hvilke regler der er gældende for en god klassekultur. I indskolingen holdes klassemøder, hvor der også er fokus på klassens trivsel og hvor der arbejdes med at tale og agere i et ikke konfliktskabende sprog.
Vi vil på tværs af klassene etablere venskabsklasser, hvor ældre elever har særlige opgaver sammen med de yngre elever, eks. at følges ad til morgensamling. Derudover uddannes elevmæglere og legepatruljer på de ældste klassetrin, således de kan tage aktivt del i konfliktløsning mellem eleverne samt være med til at skabe aktive og gode frikvarterer for alle.

Evaluering på forældreniveau:
Der inviteres til forældremøder i august/september måned, hvor der er fokus på helheden/klassen og kommende aktiviteter i klassen gennemgås og evt. nye aftales. På mødet nedsættes et forældreråd hvis det er en nystartet klasse, ellers afholdes der valg/genvalg. Der holdes om udgangspunkt et forældremøde, dog kan der aftales flere efter behov. På mødet deltager altid klasselæreren, dansk og matematiklæreren, læreren i de enkelte team aftaler, hvilke lærere der elleres skal deltage. Der vil også være mulighed for at repræsentanter for skolens bestyrelse deltager. Når elevene får et nyt fag deltager læreren og præsenterer det nye fag.

Skole/hjem samtaler:
Der afholdes 2 gange om året skole/hjemsamtaler, hvor forældre kan booke den/de lærere de ønsker at tale med. Alle skal min. deltage i en samtale pr. år med klassens klasselærer, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i elevplanen. Formålet er, at evaluere den enkelte elevs udbytte af undervisningen, sociale liv osv. En del af samtalen kan foregå uden elever, såfremt dette vurderes nødvendigt. På mødet aftales konkrete mål, både faglige og sociale, som evalueres på et senere tidspunkt mellem elev, forældre og lærer.

Klassearrangementer:
Klasselæreren og forældrerådet har et fælles ansvar for, at der arrangeres et passende antal klassearrangementer i løbet af skoleåret. Der skal ske en løbende evaluering af disse arrangementer.

Fællesarrangementer på Skelbæk Friskole:
På Skelbæk Friskole er der udarbejdet et årshjul, hvor alle skolens arrangementer er skrevet ind. Årshjulet er tilgængelig på skolens hjemmeside: skelbaekfriskole.dk.
Til disse arrangementer inviteres alle skolens forældre, og borgere i lokalsamfundet er meget velkommen. Arrangementerne evalueres løbende i samarbejde med forældre og skolens bestyrelse, som også spiller en aktiv rolle ved disse arrangementer.

Evaluering på lærerniveau:
For skoleåret 2014/2015 og fremadrettet udarbejdes der individuelle elevplaner i alle fag. Det første år udgives elevplanerne februar 2015. Hvor andet ikke er nævnt tages udgangspunkt i Folkeskolens forenklede fællesmål.
Evaluering af planlagte emneuger, lejrture og særligt tilrettelagte undervisningsdage foregår på næst følgende lærer/pædagogmøde og skrives i referat.

Evaluering på ledelsesniveau:
I forbindelse med ny arbejdstidsaftale og indgået forståelsesramme for Skelbæk Friskole afholdes der tre medarbejdersamtale årligt. Ledelsen har mulighed for at besøge klasserne på opfordring eller efter aftale med læreren med henblik på sparring af specifikke forhold.

Evaluering af skolens samlede virksomhed:
I henhold til gældende lovgivning føres der eksternt tilsyn med Skelbæk Friskole. Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling. Den tilsynsførende besøger 4 gange om året skolen, hvor undervisningen og arrangementer overværes. På baggrund af disse observationer udarbejdes en rapport, som præsenteres på ordinær generalforsamling samt lægges ud på skolens hjemmeside.

Folkeskolens prøver tilbydes i 9. klasse

Karaktergennemsnit 2017-2018

Karaktergennemsnit 2018-2019

Karaktergennemsnit 2019-2020

Karaktergennemsnit 2020-2021