Antimobbestrategi

Hvad forstår vi ved ”trivsel”

For at trives på Skelbæk Friskole skal man:

 • føle sig tryg
 • føle sig som en del af et fællesskab

møde passende udfordringer

Hvad forstår vi ved ”mobning”

Man mobbes når man gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mobning handler om systematisk ”at holde nogen udenfor”.

Ansvaret for at bekæmpe mobning hviler på alle i fællesskabet.

Hvad forstår vi ved ”konflikter”?

I vores opfattelse opstår konflikter på baggrund af uenigheder.

I en skole, hvor mange forskellige mennesker færdes i et dagligt samvær og fællesskab er konflikter uundgåelige.

På Skelbæk Friskole stræber vi efter, at konflikterne bliver et udviklingspotentiale – noget man lærer af – der er med til at sikre fællesskabet. Det sker bl.a. på baggrund af ligeværdighed, anerkendelse og gensidig respekt i behandlingen af konflikter.

Hvad vil vi med vores ”antimobbestrategi”?

Vi ønsker at minimere mobningen på Skelbæk Friskole. Dette vil vi gøre ved at børn og voksne altid har fokus på at bekæmpe mobning.

Antimobbestrategien er det dokument, der samler vores indsats mod mobning.

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

På Skelbæk Friskole forebygger vi mobning ved:

 • at have en social udviklingsplan/ at udvikle et fællessprog til belysning af trivsel IVK
 • alle voksne på skolen har fokus på det enkelte barns og gruppers trivsel
 • jævnlige elevsamtaler
 • klassernes årsplaner har en social del med fokus på øget trivsel
 • tydelige samværsregler i alle klasser
 • at have en tidlig forebyggende indsats
 • tydeligt beskrevne sociale kompetencer som vi ønsker at udvikle hos eleverne
 • kontaktforældreråd i alle klasser
 • tydelige gensidige forventninger mellem skole og hjem
 • tæt forældresamarbejde
 • velfungerende elevråd, legepatrulje, konfliktmæglere
 • samarbejde og fælles undervisning/aktiviteter på tværs af klasser/årgange
 • fællesarrangementer for skole og afdelinger

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?

Hvis vi konstaterer mobning foranstalter vi straks

 • samtale med offer/ofre
 • samtale med mobber/mobberne
 • inddragelse af forældre
 • overvejelser omkring inddragelse af klasse/gruppe
 • inddragelse af evt. ”tilskuere”
 • en samtale mellem relevante parter (f.eks. offer og mobber)
 • inddragelse af yderligere personer
 • opfølgning ved samtaler mellem børn, forældre og klasse/gruppe

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet med at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

Eleverne inddrages i klasserne gennem samtaler og via trivselsundersøgelser.

Elevrådet har en særlig rolle med at skabe størst mulig trivsel for eleverne.

Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

Forældrene inddrages på forældremøderne, hvor klassens trivsel er et fast punkt.

Forældrene inddrages altid i tilfælde af mobning.

Forældrene opfordres til at medvirke aktivt til at skabe et godt fællesskab i klassen bl.a. ved at:

 • tage kontakt indbyrdes ved konflikter mellem børnene
 • bakke op om legeaftaler og samvær
 • deltage i arrangementer mv.
 • gå forrest som et godt eksempel

Bestyrelsen lægger de overordnede rammer og principper.

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Sikrer at lærere/pædagoger har tid, ressourcer og værktøjer til at fremme trivsel.

Sikrer at der er et tæt samarbejde om det enkelte barn og klassen.

Opbakning og støtte fra ledelsen.

Klassekonferencer hvor såvel trivsel som faglighed er et fast punkt

Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

Klasselærere.

Skolens lærere og pædagoger.

Ledelsen i form af SFO-leder Heidi Larsen, viceskoleleder Pia Heuer og skoleleder Lizette Larsen

Skolens specialcenter.

PPR.

Hvordan gør vi vores mobbestrategi kendt for alle?

Skolens hjemmeside og personaleintra

Derudover præsenteres antimobbestrategien ved relevante lejligheder.

Hvordan sikre vi optimalt samarbejde mellem skole, SFO og fritidshjem/klub omkring elevernes sociale trivsel?

Skole og SFO/klub er fælles om antimobbestrategien.

Der er tæt samarbejde mellem SFO/klub og skole.

SFO deltager i skole/hjem-samtaler i indskolingen og ved behov i mellem- og udskoling.

Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi?

Antimobbestrategien evalueres senest i forbindelse med næste trivselsundersøgelse.

Samværsregler

På Skelbæk Friskole ønsker vi, at både elever, forældre og personale tager ansvar for de opgaver, der skal løses. Hos os er ethvert menneske værdifuldt. Derfor tager vi hinanden alvorligt, lytter til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder som et gode. Vi ønsker, at Skelbæk Friskole skal være et trygt og udviklende sted at være, således at alle kan trives optimalt. Den enkeltes trivsel anser vi som en forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes og udvikles. Vi arbejder for, at enhver, barn som voksen, er synlig som menneske.

Vi ønsker, at skolens rammer giver børn og voksne lyst til og mod på det daglige arbejde.
Det kan ikke undgås at der ind i mellem opstår situationer, hvor elever overtræder skolens samværsregler eller forstyrrer undervisningen i timerne. Vi kan heller ikke undgå, at enkelte elever kan udvise voldelig, aggressiv eller grænseoverskridende adfærd, som vi også skal forholde os til. Der vil opstå situationer, hvor skolens ansatte må vise autoritet og gribe ind over for uacceptabel adfærd. Det er samtidig vigtigt at slå fast, at problemer med urolige og udfordrende elever m.m. aldrig er en privat sag. Lærerteamet om klassen er vigtige samarbejdspartnere og skolens ledelse er altid parat til at træde til, når der er brug for hjælp. Åbenhed og hurtig indgriben er den bedste måde at få afhjulpet problemerne på.

Derfor har Skelbæk Friskole udarbejdet en handleplan for elever, der overtræder skolens samværsregler, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig, aggressiv eller grænseoverskridende adfærd over for andre elever eller skolens ansatte.

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt:

– når børn og voksne udvikler selvværd og ligeværd i trygge og stabile rammer
– når børn og voksne indgår i forpligtende fællesskaber i hverdagen
– når forældre og skole indgår i et åbent, forpligtende og positivt samarbejde.
– når undervisningen tager udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger

Skelbæk Friskoles overordnede samværsregler:

For at sikre et godt læringsmiljø og en god trivsel på Skelbæk Friskole er der nogle få regler og normer, som det forventes at alle elever efterlever. Vis hensyn til andre og pas godt på din skole.

Dette medvirker eleven til ved:

– at være en god kammerat, der gør sit til at alle trives på skolen
– at udvise ansvarsfølelse over for andre og jeres aftaler
– at sikre omgangstonen er venlig, imødekommende og høflig
– at møde præcis til timerne, uanset hvor den måtte forgå
– at møde forberedt op til timerne, være læringsparat, spist morgenmad hjemme, hvis man ikke går i morgen SFO og har altid blyanter, viskelæder og lineal med i penalhuset.
– at sørge for arbejdsro i klasserne
– at rydde op efter dig
– at passe på bøger, møbler, billeder m.m. vi bruger på skolen

Der er nogle få regler eleverne skal overholde:

– man må ikke forlade skolen i skoletiden
– man skal blive inden for skolens område
– man må ikke lege på parkeringspladsen
– der må ikke løbes eller spilles bold indendørs
– mobiltelefoner og tablets må kun bruges i undervisningen, når det er aftalt med læreren
– mobiltelefoner og tablets må ikke anvendes i indskolingen i frikvarterne
– skateboard, løbehjul og rulleskøjter må kun benyttes på de anviste områder

Klassens samværsregler:

Det er vigtigt, at der skabes et godt læringsmiljø og et godt socialt klima i klassen, som kan forebygge konflikter og uro. Det er lærerens opgave at skabe rammerne for det samvær, der skal foregå i klassen. Eleverne bør naturligvis også inddrages i udformningen af klassens samværsregler. Det er væsentlig nemmere at påtale en uhensigtsmæssig adfærd, hvis alle parter er enige om klassens samværsregler.

Hvad kan skolen gøre hvis eleven ikke overholder reglerne:

Alle medarbejdere er forpligtet til at påtale overtrædelser af de gældende samværsregler – både de fælles overordnede og klassernes samværsregler.
I forbindelse med en konflikt må den enkelte medarbejder afgøre, hvornår en konflikt bliver for alvorlig til, at man selv kan klare problemet. Hvis den enkelte medarbejder vurderer, at vedkommende ikke selv kan håndtere problemet, kan der hentes hjælp hos skolens ledelse eller evt. hos klasselæreren. Det er imidlertid vigtigt, at klasselæreren og skolens ledelse efterfølgende bliver informeret om episoden.

Selv om vi ikke er en folkeskole, står vi mål med fælles mål og andre retningslinjer eks.
Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse og vejledning om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen” er der forskellige muligheder, når elever ikke overholder skolens samværsregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel.

”Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt m.v.”

I første omgang skal vi forsøge gennem samtaler med eleverne og deres forældre, at få dem til at overholde de gældende samværsregler. Dette virker heldigvis i langt de fleste tilfælde. I særlige tilfælde vil der kunne træffes nedennævnte foranstaltninger uden forudgående samtaler.

Hvis samtale, påtale eller advarsler ikke virker kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse, og kun i samarbejde med skolens ledelse:

– overføre eleven til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen
– forældrene bliver bedt om at hente eleven
– udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge
– bortvisning

Med ovennævnte støtter vi op om skolens grundsyn:

Skelbæk Friskole bygger på en almindelig hensynsfuldhed og respekt for medmennesker og omgivelser. Og er for alle et godt sted at være, et godt sted at lære.