På Skelbæk Friskole har vi fundet frem til et fælles værdigrundlag for skolen.  Værdigrundlaget viser, hvilket læringssyn vi arbejder efter og hvilke spilleregler, der skal gælde for både børn og voksne.  Fra skolens side vil vi gøre vores bedste i forhold til de opstillede værdier, og vi forventer fuld opbakning fra alle vore forældre.

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– når børn og voksne udvikler selvværd og ligeværd i trygge og stabile rammer

På Skelbæk Friskole er ethvert menneske værdifuldt. Derfor tager vi hinanden alvorligt, lytter til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder som et gode.

Vi ønsker, at Skelbæk Friskole skal være et trygt og udviklende sted at være, således at alle kan trives optimalt. Den enkeltes trivsel anser vi som en forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes og udvikles.

På Skelbæk Friskole arbejder vi for, at enhver, barn som voksen, er synlig som menneske.

Det betyder at:

omgangstonen på skolen er venlig, imødekommende og høflig

vi i det daglige er opmærksomme på hinandens trivsel

mobning ikke accepteres på Skelbæk Friskole

alle – børn som voksne – føler sig værdsat

vi erkender og respekterer, at vi ikke er ens, men at alle har stærke og svage sider

at lære børnene at fremhæve egne styrker frem for at nedgøre andre på deres svagheder

der er humor og glæde i hverdagen

 

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

-når børn og voksne indgår i forpligtende fællesskaber i hverdagen.

På Skelbæk Friskole lægger vi vægt på social forståelse, samarbejdsevne og ansvar over for hinanden.

Fællesskabet bygger på demokratiske principper og består af pligter og rettigheder. Vi anser det enkelte barns ansvarlighed, over for sig selv og over for fællesskabet, for væsentligt.

Det betyder at:

konflikter løses ved dialog

børnene oplever at blive lyttet til, møder tillid og tager hensyn til andre i deres samarbejde

børnene i demokratisk respekt af og til må sætte fællesskabets ønsker og behov over deres egne

børnene lærer at fremhæve egne styrker frem for at nedgøre andre på deres svagheder

børnene udviser ansvarsfølelse over for hinanden og deres aftaler, samt over for skolens inventar og materialer i henhold til de fælles spilleregler

lærerne er synlige med klare holdninger

lærerne er udviklingsorienteret og arbejder engageret for skolens mål

at både børn og voksne evaluerer og udtrykker forventninger til samarbejdet

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– når forældre og skole indgår i et åbent, forpligtende og positivt samarbejde.

På Skelbæk Friskole anser vi forældresamarbejdet som en væsentlig faktor for et vellykket skoleforløb.

Vi forventer, at forældrene tager et medansvar for børnenes skolegang, for klassens trivsel og for skolens samlede virke.

Vi lægger vægt på en tryg og åben kommunikation mellem skole, forældre og børn.

Det betyder at:

skole og forældre møder hinanden med tillid

skole og forældre tydeliggør gensidige forventninger til hinanden

skole og forældre holder hinanden informerede og følger op på informationer

at skole og forældre samarbejder, ikke kun om det enkelte barns trivsel, men også om hele klassens trivsel

at børnene ikke oplever, at der evt. er modsætninger i skole-hjemsamarbejdet

at forældrene fra tid til anden hjælper til på skolen med praktiske gøremål

at forældre møder op til fælles aktiviteter og arrangementer på skolen

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– når børnene udvikler forståelse for sammenhængen mellem det personlige, det lokale og det globale.

Skelbæk Friskole skal være det naturlige valg for forældre i lokalområdet.

Men skolen vil arbejde på at åbne døre til hele verden, da vi anser det for værdifuldt at forholde sig bevidst til det omkringliggende samfund og den kultur, vi er en del af.

Vi søger at knytte tråde mellem den enkelte og de andre, mellem klassen og skolen, skolen og lokalsamfundet, det nære og det fjerne.

Vi vil ligeledes bestræbe os på at skabe et par fripladser på hvert klassetrin til de elever, hvor forældrene ikke umiddelbart har råd til skolen, men brændende ønsker at få børnene ind.

Det betyder at:

vi stiller skolen til rådighed for andet end undervisning og samarbejder med lokale foreninger både idræt og kulturforeninger

vi bidrager til lokale aktiviteter og drager nytte af lokalsamfundet

børnene lærer og respekterer, at vi lever på forskellige måder og har forskellige holdninger

børnene lærer, at vi som mennesker har forskellige ressourcer, som fra tid til anden kan være en begrænsende faktor for vores udfoldelsesmuligheder

børnene får en større national og international indsigt, forståelse og tolerance

vi med tiden vil forsøge på at etablere venskabsklasser på andre friskoler, om muligt også internationalt

 

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– når undervisningen tager udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger.

På Skelbæk Friskole lægger vi vægt på at udvikle de grundlæggende færdigheder og kompetencer. Vi søger at udvikle alle sider hos barnet: faglige, sociale, emotionelle, musiske såvel som kreative og fysiske.

Vi mener, at faglig indsigt bygges op i et samspil mellem færdigheder, faglige oplevelser og egne undersøgelser. Vi bruger de enkelte fag i tværfaglige sammenhænge til at skaffe os ny viden, nye oplevelser og ny erkendelse.

Det betyder at:

vi fokuserer på det enkelte barns udviklingsmuligheder

børnene – ud fra deres forudsætninger – er med til at tilrettelægge undervisningen

børnene oplever sammenhæng mellem teori og praksis

børnene lærer at udtrykke sig på forskellige måder

børn og voksne løbende reflekterer over undervisningens form og indhold

arbejde og dokumentation hænger naturligt sammen

På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– at skolen anerkender og udvikler den enkelte elevs faglige potentialer bedst muligt

Alle elever skal lære noget og det skal være legalt/ønskeligt at være dygtig. Og vi vil arbejde på at få eleverne til at se fordelene i at videreuddanne sig efter 9. klasse.

Det betyder at:

Vi tilstræber følgende elevtal i klasserne:

I vores indskoling og på mellemtrinnet tilstræbes max 22 elever i klasserne. Dette under
hensyntagen til kønsfordeling og trivsel.
I vores udskoling tilstræbes (6. – 9.kl) max 24 elever i klasserne, ligeledes under hensyntagen til kønsfordeling
og trivsel.

vi hele tiden giver det enkelte barn udfordringer, der svarer til dets kundskaber og færdigheder

vi lærer barnet at arbejde systematisk og analytisk

vi underviser, så barnet får oplevelser og drager egne erfaringer

vi skal lære barnet også at kunne arbejde selvstændigt og selv kunne søge oplysninger og informationer, når det er nødvendigt

vi underviser med udgangspunkt i barnets nysgerrighed og spontanitet

forældrene har et medansvar for at understøtte læring og læringsmiljø

 På Skelbæk Friskole finder vi det værdifuldt,

– at skolen spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet

Skelbæk Friskole skal være et naturligt valg for forældre i lokalområdet

Det betyder at:

vi stiller skolen til rådighed for andet end undervisning, f.eks. lokale arrangementer

skolen drager nytte af lokalsamfundet

skolen samarbejder med lokalforeninger både idræt og kulturforeninger