Skolens grundsyn:

Skelbæk Friskole baserer sig ikke på nogen religiøs, politisk eller ideologisk opfattelse. Skolen bygger på en almindelig hensynsfuldhed og respekt for medmennesker og omgivelser. En anerkendelse af demokratiske værdier og af sammenhængen mellem ret og pligt. Skelbæk Friskole vil være en skole, hvor der lægges vægt på en undervisning, hvor eleven oplever glæden ved at lære og føler sig involveret på baggrund af aktiv indlæring.

Skelbæk Friskole er et fællesskab:

 • Et fællesskab af forældre om at skabe et godt skoleliv for børn og forældre
 • Et fællesskab af medarbejdere om at skab en god skole for eleverne og en god arbejdsplads for sig selv
 • Et fællesskab af forældre og medarbejdere om at skabe en god skole og en god arbejdsplads
 • Et fællesskab af leder og bestyrelse om at lave en skole for børn og forældre og en god arbejdsplads for medarbejderen 

Skolens pædagogiske profil

 • Tværfaglighed
 • Projektorienteret undervisning
 • Anvendelsesundervisning
 • Lokalt funderet – Globalt orienteret
 • Skolen ud i Lokalsamfundet/Verden. Lokalsamfundet/Verden ind i skolen.
 • Kreativitet i fagene
 • Helhedssyn – Livssyn = lære for livet / lære at lære

Slutmål/delmål og undervisningsplaner

Vi følger fælles mål for alle fag.

Skelbæk Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Skelbæk Friskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og fagbeskrivelser som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læring:

På Skelbæk Friskole benyttes differentieret undervisning, undervisningen ude af klasserne, anvendelsesprincippet og daglig motion.

De enkelte fag

Obligatoriske fag
Dansk, Matematik og Engelsk
Morgensang og bevægelse

Øvrige fag
Disse læses tværfagligt og i den projektorienterende undervisning med de obligatoriske fag: Billedkunst, Idræt, Musik, Håndarbejde, Madkundskab, Håndværk og Design, Natur/teknik, Fysik, Geografi, Biologi, Historie, Kristendomskundskab og Tysk.

Evaluering af kvalitet

Tilsynsførende:
På møde i forældrekredsen d. 3 september blev Lisbet Lentz valgt som tilsynsførende for en 2 årig periode.

Info om Lisbet Lentz

Lisbet Lentz har tilsyn med to frie skoler og har desuden sine offentlige skoler, da hun er direktør for velfærd og undervisning i Ishøj kommune. Derudover har Lisbet i en år række været ansat i evaluerings-instituttet EVA. 

Skolens indsatsområder

Vi lægger vægt på at den enkelte elev har mod på livet, kan skabe gode relationer og bevarer lysten til fortsat at lære og udvikler:

 • Selvforståelse og omverdensforståelse
 • Ansvarlighed og dømmekraft
 • Lydhørhed og færdigheder i at udtrykke sig
 • Evnen og viljen til nærvær
 • Evnen til faglig fordybelse
 • Evnen og viljen til at deltage i forpligtende fællesskaber
 • Selvværd og ligeværd, hvor den enkelte kan udvikle sig i samspillet og i respekten for hinanden
 • Sig til demokrati og til at være en ansvarlig borger der aktivt søger indfyldelse

 

Disse understøttes på følgende måde i dagligdagen: (tryghed og trivsel)

Klassemødet
For at sikre tryghed og trivsel på Skelbæk Friskole, har vi valgt at indføre klassemødet, i indskolingen, som er en slags børnemøde, der afholdes en gang om ugen. Formålet er, at skabe et trygt forum, hvor børnene lærer at lytte, reflektere, finde løsninger, håndterer kriser og konflikter – en solid bud for forståelse af fællesskabets forpligtelser og ansvar og dermed klassens trivsel.

Derudover er formålet med klassemødet at eleverne lærer:

 • Hinanden at kende og lære at tage hensyn, så alle trives bedst muligt, og et godt klassefællesskab kan bygges op
 •  At respektere og acceptere hinandens forskelligheder, samt indgå kompromisser
 •  At det er i orden at tale om problemer og konflikter
 •  At de kan få hjælp af de voksne
 • At give og modtage hjælp i forhold til klassekammeraterne
 • At forebygge mobning

Udvikle elevernes sociale kompetencer til at kunne:

 • Leve sig ind i andres følelser og oplevelser*
 • Lytte aktivt til andre og kunne forstå andres udtryk
 • Udtrykke sig
 • Følge fælles regler
 • Tage ansvar og løse konflikter
 • Blive opmærksom på det man siger, og måden man siger det på
 • Mærke hvordan det føles, inden man handler

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:

Skoledagen på Skelbæk Friskole starter 2 gange om ugen med en morgensamling fra kl. 08.00 til ca. 08.15 for eleverne i 0.-5. kl. Den første fredag i hver måned er hele skolen samlet til morgensamling. Det giver os mulighed for at blive mindet om, at vi alle er en del af et større fællesskab. Forældre er naturligvis velkommen til at deltage i morgensamlingen. 

Skoledagen er bygget op af moduler, ofte lægges flere moduler i samme fag efter hinanden. Vi spiser lillemad hver dag kl. 09.30 hvorefter der er fri leg indtil 10.00. Der er frokost og pause kl. 11.30 – 12.15, hvor der kan være oplæsning i klassen, alle har derefter 30 minutters fri leg ude. Eftermiddagen er igen modulopdelt, og efter endt skoletid aller senest kl. 14.45, er eleverne nu klar til at gå i SFO, klub eller tage hjem.

Med denne opdeling af skoledagen synes vi, at vi har fået skabt gode muligheder for både ro og fordybelse i såvel undervisningen som frikvarterer.